در ماه های پایانی سال ۱۳۸۸ همفکری دوستانه جمعی سه نفره، منجر به شکل گیری مجموعه ای شد که اکنون با بیش از 30 عضو موفق به اجرا و تحویل بیش از 1360 واحد هوشمند، در فیلد مسکونی، اداری و تجاری شده است. در باور ما سادگی، غایت زیباییست…. خانه ای هوشمند به سبک آلفا!