کنترل هوشمند سرمایش و گرمایش در خانه هوشمند

 کنترل هوشمند,سرمایش و گرمایش, در خانه هوشمند موجب کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی می گردد. از دیگر سو ، شرایط محیط زیست انسان تاثیر مستقیمی بر چگونگی حالات روانی، وضعیت فیزیکی، نحوه انجام کار و بطور کلی تمام شئون زندگی او دارد. از آنجائیکه بخش عمده زندگی بشر امروزی در داخل ساختمان می گذرد ، ایجاد شرایط مطلوب زیست محیطی در ساختمان ، خواه محل کار باشد یا منزل و غیره، دارای اهمیت بسیاری است که مهمترین بخش آن تهویه هوایی مطبوع برای ساکنین ساختمان با توجه به نوع فعالیت آنهاست زیباترین و گرانبهاترین ساختمانها در صورتیکه فاقد سیستم تهویه مطبوع مناسب باشند قابل سکونت نخواهند بود . از مهم ترین وظایف یک سیستم تهویه مطبوع عبارتند از: کنترل دما ، رطوبت و سرعت وزش هوا ، زدودن گرد و غبار تعفن و سایر آلودگی های هوا و در صورت لزوم از بین بردن میکروب ها و باکتریهای معلق در هوا ، گرمایش و سرمایش هوا متناسب با فصل. گزینش صحیح نوع سیستم تهویه مطبوع برای یک فضا یا ساختمان ، تصمیم بسیار حساسی است . عمده ترین مواردی که در انتخاب یک سیستم سرمایش ، گرمایش هوشمند مورد توجه قرار می گیرند: 1. امکانات مالی شخصی یا سازمان سرمایه گذار فضا یا ساختمان – هدف، موقعیت مکانی مشخصات خارج ساختمان، دما، رطوبت، باد، تابش، آفتاب، سایه تغییرات بار حرارتی داخل ساختمان – ساکنین، چراغ ها قابلیت ساختمان در ذخیره کردن حرارت اکتسابی لزوم و ظرفیت پیش سرمایش حهت کاستن از اندازه دستگاههای تهویه مطبوع و یا سرمایش جزئی ساختمان جنبه های فیزیکی فضا یا ساختمان از نظر تطبیق با سیستم تهویه مطبوع تجهیزات و تنظیم عملکرد سیستم تحت بار حرارتی جزئی انتظارات وایده های شخصی کار فرما در مورد کیفیت هوای محیط. از این جهت بهره گیری از دمایی مطبوع در تابستان و زمستان بواسطه ی دستگاه های هوشمند يكي از عواملي است كه باعث كاهش ضريب عملكرد مصرفی دستگاه مي شود . […]