خانه هوشمند- نقش کنترل هوشمند بیمارستان در بهینه سازی انرژی

کنترل هوشمند بیمارستان ها رویکرد جدیدی است که منجر به بهینه سازی در مصرف انرژی می گردد. با بررسي فضاهاي مختلف بيمارستاني از منظر نيازمندي [...]