با سناریو خانه هوشمند، خانه گوش به فرمان شماست!

آیا با مفهوم سناریو در خانه هوشمند آشنا هستید؟ خانه‌های هوشمند را می‌‍‌توان خانه‌هایی نامید که با استفاده از فناوری جدید، نیازهای مسکن را برآورده [...]