هر سال دم عیدی همه یادمون می یاد که یه دست درست و حسابی به سر و گوش خونه مون بکشیم! شاید چیزی که امسال قراره چهره ی خونه شما رو تغییر بده ، یه چیزی باشه فراتر از مبل و کاغذ دیواری …. ادامه شو تو پادکست مون گوش بدین.