یک سال دیگه هم از عمر خانه هوشمند آلفا در عرصه صنعت ساختمان و تکنولوژی کشور گذشت. خیلی خوشحال بودیم از حضور شما عزیزانی که همیشه ما رو  دنبال می کنین. برنامه مون اینه که   تو سال 98 هم این روند رو به صورت صعودی طی کنیم. خانه ای هوشمند به سبک آلفا!جشن پایان سال در خانه هوشمند آلفاعکس دسته جمعی پرسنل اداری خانه هوشمند آلفاجشن پایان سال در خانه هوشمند آلفالبخند رضایت بخش مدیران ارشد در جشن پایان سال آلفا