هر تکنولوژی روزی، اولین باری داشته و مسلما مسیر پرفراز و نشیبی را برای محبوب شدن طی کرده است. به نظر شما چگونه این تکنولوژی ها تبدیل به جز، جدایی ناپذیر زندگی ما می شوند؟؟